Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ke stažení: Prohlášení o ochraně osobních údajů CK CAPRO

CK CAPRO s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2581/2, Praha 5, 155 00, IČ: 27629767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7557 (dále jen „CK“) správcem osobních údajů je provozovatelem internetových stránek www.capro.cz, (dále jen „internetové stránky“).

CK zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy:

  1. CK jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů zákazníka: jméno a příjmení, datum narození, bydliště a elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou kontaktní adresu, telefonické spojení, číslo letu, a to na základě smlouvy o zájezdu. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem: (a) poskytnutí služeb zákazníkovi a splnění dalších povinností ze smlouvy o zájezdu mezi zákazníkem a CK po dobu trvání zájezdu a (b) realizace oprávněného zájmu CK, doba uložení 4 let ode dne ukončení zájezdu. Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání práv a právních nároků CK, zejména z uzavřených smluv. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv vzájemné komunikace mezi CK a zákazníkem.
  2. Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro účely zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat osobní údaje našich klientů: e-mailová adresa a údaje budou uchovávány po dobu 3 let.
  3. Osobní údaje bude CK zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených CK na základě smluv o zpracování osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů zákazníka je smluvním požadavkem.
  4. Právním důvodem zpracování osobních údajů je smlouva o zájezdu a oprávněný zájem CK.
  5. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných CK, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
  6. Zákazník má dále právo získat od CK osobní údaje, které se zákazníka týkají a jež zákazník CK poskytnul. CK na základě žádosti zákazníka poskytne zákazníkovi údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost zákazníka poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
  7. CK má úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí s výjimkou osobních údajů pro marketingové účely.
  8. Domnívá-li se zákazník, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  9. Kontaktní údaje CK: email: prodej@capro.cz, osobně kdykoliv v pracovní době v sídle společnosti nebo telefonicky na +420 257 314 278.

V Praze dne 25.5.2018