Jak je to s doplatky a rušením zájezdů

Nabízíme vám řešení pro situace, do které jsme se nezaviněně koronavirovou krizí společně dostali.

Vážené klientky, vážení klienti,

situace kolem zahraničních zájezdů se nám v této složité době vyjasňuje a proto vám jsme schopni nabídnout následující řešení vaší a naší situace, do které jsme se společně a nezaviněně dostali:

V případě, že budeme nuceni zrušit zájezd z důvodu nemožnosti vycestovat nebo z důvodu, že v místě konání zájezdu to nebude možné a nebo nebude možné se do místa zájezdu přepravit, budeme společně s lektorkami a lektory hledat náhradní termín, na který bychom zájezd přesunuli. Budeme se snažit najít náhradní variantu a to buď přesunem na stejný termín v roce 2021 nebo pokud to podmínky umožní, tak na některý podzimní termín letošního roku. Jakmile vše domluvíme s lektorem a hotelem, budeme Vás neprodleně informovat.

Ukončení smlouvy dohodou

1. Smlouvu o zájezdu ukončíme dohodou, nemusíte doplácet a na Vámi již zaplacenou částku vystavíme poukaz s platností do 31.8.2021

Tento postup je nejlepší, pokud máte zaplacenou zálohu na zájezd a nechcete již dále nic doplácet. Můžete jej také použít i v případě, že zájezd máte plně doplacen.

 1. Vydaný poukaz je určen k úhradě obdobného zájezdu, který byl uveden v původní smlouvě o zájezdu.
 2. Obdobným zájezdem se rozumí zájezd ve stejnou dobu, stejným způsobem dopravy, ubytování stejné kvality poskytující srovnatelné služby.
 3. Poukaz je možné čerpat jednorázově nebo jej po dohodě s CK použít postupně kdykoliv v době jeho platnosti.
 4. Poukaz může být postoupen jiné osobě, pokud obě strany doručí CK souhlasné prohlášení postupitele i postupníka, že s převodem souhlasí. Pořadatel přeregistruje poukaz za manipulační poplatek na postupníka.
 5. Překročí-li cena zájezdu hodnotu vystaveného poukazu, zákazník rozdíl v ceně doplatí.
 6. Pokud zákazník nevyužije poukaz nebo jeho část v době platnosti, CK na výzvu zákazníka nevyužitou hodnotu poukazu převede na účet, který zákazník oznámí CK a to do 14 dní od požádání zákazníka, ne však před lhůtou ukončení platnosti poukazu.
 7. Poukaz je pojištěn v souladu se Smlouvou o pojištění záruk pro případ úpadku cestovní kanceláře číslo 1710200006 uzavřené ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. s: Generali Česká pojišťovna a.s, Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956.

Postup podle Zákona č. 185/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu" (dále jen zákona)

Ke stažení: Zákon č. 185/2020 Sb.

1. Zájezd máte již teď celý doplacený nebo se chystáte doplatit

Pokud bude možné do dané země vycestovat, zájezd bude realizován. Zde platí smluvní vztah daný Smlouvou o zájezdu. O termínech doplatků Vás budeme průběžně informovat.

Pokud nebude možnost vycestovat do dané země nebo bude znemožněno zájezd uskutečnit v hostitelské temu, tak Vám vystavíme dle §4 zákona poukaz ve výši Vámi zaplacené částky s platností do 31.8.2021, který můžete uplatnit na nový zájezd. Pokud spadáte alespoň do některé ze skupin vyjmenovaných v §3 odst. 3) zákona, máte právo poukaz odmítnout, pokud doložíte příslušnost k některé z vyjmenovaných skupin zákazníků:

 • Osoba starší 65 let (nic se nedokládá, pokud tuto informaci již v systému máme, jinak osobním dokladem)
 • Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením (průkaz ZTP)
 • Osoba vedená v evidenci práce jako uchazeč o zaměstnání (doloží potvrzení z úřadu práce)
 • Osoba těhotná (těhotenský průkaz)
 • Osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou (potvrzení od zaměstnavatele doložením dávek)
 • Osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě (rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče a čestné prohlášení o tom, že žije s dítětem sama, případně potvrzení o dávkách)
 • Osoba, která ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle §208 a §209 zákoníku práce (potvrzení od zaměstnavatele)

Poukaz je pojištěn v souladu se Smlouvou o pojištění záruk pro případ úpadku cestovní kanceláře číslo 1710200006 uzavřené ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. s: Generali Česká pojišťovna a.s, Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956.

2. Zájezd nemáte doplacený, nechcete doplácet a nechcete ukončit smlouvu dohodou

V tomto případě stornujete podle § 2533 Občanského zákoníku a budou účtovány storno poplatky podle všeobecných podmínek. Podle §7 zákona 185/2020 Sb. si pak do 3 měsíců můžete vyžádat poukaz na 10 % účtovaných stornopoplatků. V tomto případě nemůže použít statut vyjmenovaných skupin zákazníků jako v předchozím odstavci.

 

Štítky:
 • Covid
 • Právo
Zpět