Přepravní podmínky

Přepravní podmínky CK CAPRO

Tento dokument je součástí Smluv o zájezdu (dále jen SZ) uzavíraných se zákazníky cestovní kanceláře CK CAPRO s.r.o. IČO 27629767 (dále jen CK), na základě kterých se zúčastní zájezdů pořádaných CK. Právní vztahy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ") a zákonem č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů, na jejichž text v platném znění se tento dokument odkazuje.

Autobusová přeprava

Každá osoba včetně dětí musí mít vlastní sedačku. Slevy pro děti nejsou poskytovány.

Děti do 12 let nesmí z bezpečnostních důvod§ cestovat na sedadlech za řidičem, na sedadlech za zadními dveřm a na prostředním sedadle v poslední řadě. Autosedačka pro přepravu dětí v autobuse není povinná.

Výchozí odjezdové místo je Praha, po dohodě je možné zajistit další odjezdová místa a to buď zdarma (po trase) nebo za příplatek (svoz) podle rozpisu odjezdových míst. Všechny sedačky v autobusu mají stejnou hodnotu. Požadavky na umístění v některé části autobusu, například ze zdravotních důvodů, je třeba nahlásit při objednání dopravy.

Při přistavení autobusů a při vlastní přepravě mohou nastat nepředvídatelné okolnosti způsobující nejrůznější zdržení (hraniční přechod, dopravní kalamita, klimatické podmínky, technické poruchy apod.). Během přepravy jsou cestující povinni respektovat pokyny zástupců cestovní kanceláře nebo přepravní společnosti odpovídajících za provoz dopravního prostředku. V průběhu přepravy jsou plánovány pravidelné přestávky po 3,5 - 4 hodinách nepřetržité jízdy.

Všechny autobusy jsou nekuřácké. Přeprava zvířat není povolena.

K přepravě cestujících jsou obvykle využívány autobusy zahraniční výroby (Mercedes, Setra, MAN, Neoplan, Scania) s WC a klimatizací. Ve výjimečných případech (například z technických důvodů nebo při zajištění dopravy smluvními cestovními cestovními kancelářemi zejména z Moravy), mohou být použity přepravní prostředky nižšího standardu.

Podmínky přepravy zavazadel

1. Jako příruční zavazadlo má cestující právo vzít s sebou do vozidla bezplatně maximálně 2 příruční zavazadla (snadno přenosné věci), které cestující má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Příruční zavazadlo nesmí přesahovat rozměry 20x30x40 cm. Dopravce neodpovídá za příruční zavazadla a věci uložené v prostoru pro cestující. Ostatní zavazadla musí být umístěna v zavazadlovém prostoru. Bezplatně lze pro jednoho cestujícího přepravit v zavazadlovém prostoru 1 zavazadlo:

a) jehož rozměry nepřesahují 30x60x100 cm
b) jsou ve tvaru válce, který nepřesahuje délku 200 cm a průměr 50 cm
c) ve tvaru desky, která nepřesahuje rozměr 200 cm x 100 cm
d) jehož hmotnost nepřesahuje 25 kg.

2. Zavazadlo neodpovídající podmínkám z 1, písm. a-d) se přepravují pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru a když neohrozí poškození ostatních zavazadel. Dopravce za poškození těchto zavazadel při přepravě neručí.

3. Jízdní kola jsou přepravována v případě volné kapacity zavazadlového prostoru když nehrozí poškození ostatních zavazadel nebo v nákladním přívěsu. Kolo musí být zabaleno a zajištěno proti mechanickému poškození i v případě použití cyklovleku s úchyty na přepravovaná kola.

4. Přeprava nezabalených kol se řídí podmínkami pro přepravu nadměrných zavazadel – viz.bod.2.

5. Cestující je povinen upozornit řidiče na všechna svá cestovní zavazadla umístěná v zavazadlovém prostoru.

6. Cestující je povinen nahlásit řidiči přepravu cenného cestovního zavazadla, jehož hodnota přesahuje 5.000,- Kč, nebo zavazadla vyžadujícího uložení v určité poloze. Cestovní zavazadla, jejichž hodnota přesahuje 20.000,- nejsou k přepravě přijímána.

7. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné není-li stanoveno jinak. Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá nebo žíravá, věc, která může způsobit nákazu, nelze ji umístit ve vozidle na místě určeném k přepravě zavazadel, nebo věc o hmotnosti vyšší než 25 kg, není-li dále stanoveno jinak.

8. Poškození a ztráta cestovního zavazadla, reklamace je řešena následovně:

 • Dojde-li ke ztrátě cestovního zavazadla nebo zjistí-li cestující při výdeji cestovního zavazadla zjevnou porušenost nebo neúplnost cestovního zavazadla nebo okolnosti tomu nasvědčující, požádá ihned pracovníka dopravce o zjištění stavu cestovního zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis tvoří spolu s cestovní smlouvou nezbytnou součást reklamace, která musí být uplatněna písemně.
 • Při úplné ztrátě cestovního zavazadla má cestující právo na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného cestovního zavazadla, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě cestovního zavazadla. Při poškození cestovního zavazadla má cestující právo na náhradu škody, která odpovídá škodě vzniklé na cestovním zavazadle, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě cestovního zavazadla.
 • Odškodnění v případě ztráty cestovního zavazadla nebo škody na cestovním zavazadle způsobené, nemůže převyšovat částku 5.000,- Kč za jedno cestovní zavazadlo, a ne více než 10.000,- Kč na cestujícího.

9. Dopravce neodpovídá za škodu na přepravovaném cestovním zavazadle, pokud ztráta, poškození nebo opožděný výdej cestovního zavazadla byly způsobeny za těchto podmínek:

a) obal neodpovídá povaze přepravované věci,
b) obsahem cestovního zavazadla jsou věci, které obsahem cestovního zavazadla být nesmějí,
c) živá zvířata, snadno zkazitelné věci, a jestliže byl obsah cestovního zavazadla nepravdivě deklarován,
d) obsahem cestovního zavazadla jsou peníze, ceniny, osobní doklady, cennosti,
e) nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo jednání třetích osob, které dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí,
f) jednáním cestujícího, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravovaného cestovního zavazadla.

10. Dopravce nemá žádnou zodpovědnost za příruční zavazadla a věci, které jsou přepravovány v prostoru pro cestující.

Obvyklé trasy autobusové přepravy:

Časy uvedené v závorkách jsou orientační. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změnit předpokládanou trasu. Cestující budou vždy o změnách informováni.

Chorvatsko - ISTRIE (12 hodin)

 • Praha – České Budějovice – (A) Linz – Salzburg – Villach – (I) Udine – Trieste – (SLO) Koper – (HR) – Novigrad – Poreč
 • Praha – České Budějovice – (A) Linz – po A9 Graz – (SLO) Maribor – Ljubljana – Koper – Izola (HR) – Novigrad – Poreč
 • Praha – Jihlava – Znojmo (A) – Vídeň – Graz – (SLO) Maribor – Ljubljana – Koper – Izola (HR) – Novigrad – Poreč
 • Praha – Brno – Mikulov (A) – Vídeň – Graz – (SLO) Maribor – Ljubljana – Koper – Izola (HR) – Novigrad – Poreč
 • Opava – Ostrava – Olomouc – Brno – Mikulov (A) – Vídeň – Graz – (SLO) Maribor – Ljubljana – Koper – Izola (HR) – Novigrad – Poreč

Španělsko - L’Estartit (22 hodin)

 • Praha – Rozvadov – (D) Nurnberg – Karlsruhe – (FR) Mulhouse – Lyon – Nimes – Montpellier – Perpignan – (S) Figures – l'Estartit

LETECKÁ PŘEPRAVA

Letecká přeprava zpravidla zajištěna charterovými lety nebo na pravidelnými linkami českých nebo zahraničních leteckých společností.

V charterových máte zpravidla nárok na bezplatnou přepravu zavazadla o maximální hmotnosti 20 kg na osobu, přičemž maximální hmotnost jednoho zavazadla nesmí přesáhnout 32 kg. (Kromě dítěte do 2 let věku, které nemá nárok na vlastní sedadlo - dítě do dvou let nesmí v den odletu dovršit druhého roku věku). Každé zavazadlo před přijetím k přepravě musí být opatřeno jmenovkou. Veškeré předměty jako jsou nože, nůžky, vidličky, manikúra, pinzety a jiné ostré předměty je zapotřebí uložit výhradně do kufrů. Jejich přeprava v příručních zavazadlech je dle leteckého zákona zakázána. V případě, že u Vás budou během odbavení nalezeny, budou Vám odebrány a odevzdány po příletu do místa určení, popřípadě zabaveny bez náhrady.

Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké přepravě si naše cestovní kancelář vyhrazuje možnost změny místa odletu, trasy letu, možnost mezipřistání, změny letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Mohou se také měnit podmínky přepravy a odbavení zavazadel.

První a poslední den leteckých zájezdů je určen převážně k dopravě, nikoliv k vlastní dovolené. Změny letových časů se mohou uskutečnit i několik hodin před nebo po plánovaném odletu. Upozorňujeme též, že může dojít ke zpožděním, především ve vrcholné sezóně, která mohou být způsobena počasím, technickými problémy, přeplněním vzdušných koridorů. Letecké společnosti usilují o vyloučení těchto rušivých vlivů a žádají o pochopení v případě změn odletových časů nebo jiných neplánovaných odchylek.

REKLAMACE ZAVAZADEL

Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě přebírá plnou odpovědnost letecká společnost. Při poškození zavazadla je nutno sepsat reklamační protokol (tzv. PIR) na letišti v místě příletu, okamžitě po zjištění poškození. V případě, že se tak stane mimo území ČR a zavazadlo se nedá použít na cestu zpět, je možné zakoupit nové zavazadlo, účet předložit po návratu do ČR v informačním okénku letecké společnosti nebo zaslat na její adresu společně s originálem PIR dokumentu, kopií letenky a zavazadlového lístku. Náklady spojené s vyřizováním reklamace nese zpravidla klient. Při ztrátě zavazadla je nutno postupovat takto: v případě, že cestující neobdrží své zavazadlo při příletu do zahraničí má nárok na jednorázovou výpomoc ve výši 60 USD, kterou obdrží od místního zástupce letecké společnosti (handlingového partnera). V příletové hale je třeba sepsat reklamaci (PIR) a tím je zahájen proces hledání zavazadla. Pokud zavazadlo zůstalo v ČR, hledá se nejrychlejší způsob dopravy a klientovi je v nejbližší možné době zavazadlo dopraveno na adresu, kterou udá při sepisování reklamačního protokolu. Lhůta na vyhledávání je 30 dnů. Pokud se do této doby zavazadlo nenajde, je celý případ předán pojišťovně, která vyplácí náhradu za ztracené zavazadlo ve výši 20 USD/kg. Vychází se při tom z maximální váhy zavazadla - 20 kg. Upozornění: škodní událost nelze podstoupit bez reklamačního protokolu (PIR), zavazadlového lístku a kopie letenky. Následné jednání probíhá výhradně mezi cestujícím a pojišťovnou.

CENĺK NADMĚRNÝCH ZAVAZADEL A NADVÁHY - Travel Servis

(o podmínkách jiných společností zajišťujících leteckou přepravu se informujte v CK)

Pokud cestující cestuje s nadměrným zavazadlem je povinen uhradit příslušný poplatek v okénku Travel Servis v odletové hale. Doklad o zaplacení musí předložit při odbavení svých zavazadel, pokud tento doklad nebude mít k dispozici, nebude uvedené zavazadlo převzato k přepravě. Jde konkrétně o:

 • Surfovací prkna - 1.000 Kč/ks
 • Pes, kočka - 1.000 Kč/ks
 • Golfové hole - 1.000 Kč/komplet
 • Jízdní kolo - 1.000 Kč/ks
 • Invalidní vozík a dětský kočárek jsou bez poplatku.

Ceny jsou uvedeny za cestu tam i zpět.

Všichni cestující mají v ceně letenky zavazadlo, které nesmí přesáhnout 20 kg. V případě, že je toto zavazadlo těžší, je nutno uhradit nadváhu, ve výši 100 Kč/kg v ČR a 3 USD/kg v zahraničí.

POJIŠTĚNĺ KRYTĺ VŮČI VÁLEČNÝM RIZIKŮM A TERORISTICKÝM ÚTOKŮM

Bezpečnostní taxa, která vstoupila v platnost v září 2001 zaručuje všem klientům vznik nároku na pojistné plnění až do výše 150.000 USD na osobu v případě vzniku pojistné události vyvolané válečným konfliktem nebo teroristickým útokem.